Nội dung dịch vụ chăm sóc nợ

Dịch vụ chăm sóc nợ của DFC bao gồm các nội dung công việc sau

-            Theo dõi, giám sát kỳ hạn thanh toán của khách nợ;

-            Đốc thúc, nhắc nhở khách nợ thanh toán khi đến hạn;

-            Gửi văn bản yêu cầu khách nợ thanh toán;

-            Trực tiếp cử cán bộ đi thu hồi nợ (không bao gồm việc nhận tiền);

-            Tư vấn, hoàn thiện giá trị pháp lý cho hồ sơ công nợ;

-            Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế, thiết lập các biên bản giao nhận hàng, đối chiếu công nợ, thanh lý hợp đồng.

-            Theo dõi và nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, khả năng thanh toán của khách nợ;

 

-            Tư vấn hoặc trực tiếp sử dụng các biện pháp thu nợ hiệu quả cho khách hàng.

Tin liên quan