Hỏi về việc thu tiền sửa chữa do thiết bị hỏng trong thời gian thuê.

Trong thời gian thuê thiết bị để sử dụng, thiết bị hỏng và phải bảo dưỡng sửa chữa, vậy tôi có thể đề nghị bên cho thuê hoàn trả tiền sửa thiết bị không?


Hỏi: Công ty tôi có thuê máy ép cọc của Công ty X với thời hạn thuê là 12 tháng, trong thời gian sử dụng máy móc đã bị hỏng phải sửa chữa. Công ty chúng tôi cũng đã thông báo đến bên cho thuê và yêu cầu sửa chữa nhưng bên cho thuê không tiến hành sửa chữa ngay thiết bị. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, Công ty chúng tôi đã tiến hành thuê người sửa chữa và yêu cầu bên cho thuê thanh toán. Tuy nhiên, bên cho thuê cho rằng nghĩa vụ sửa chữa trong thời gian thuê  máy thuộc về Công ty chúng tôi nên không thanh toán. 
Tôi muốn hỏi tôi có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán khoản tiền này hay không?

Tin liên quan