Quyết định điều chỉnh phí dịch vụ thu nợ

Kể từ ngày 01/09/2017, DFC sẽ áp dụng biểu phí dịch vụ thu nợ mới.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ XỬ LÝ NỢ DFC

Số:0110/2017/QĐ-DFC

Về việc: “Điều chỉnh phí dịch vụ thu nợ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 01 tháng 9  năm 2017

 

 HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ XỬ LÝ NỢ DFC

-         Căn cứ nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/8/2007của Chính phủ quy định về “Kinh doanh đòi nợ thuê”;

-         Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ tài chính và xư lý nợ DFC;

-         Căn cứ vào tìnhm hình thực tế và đề xuất của phòng khách hàng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh mức phí, phương thức tính phí dịch vụ thu hồi nợ.

Điều 2: Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Điều 3: Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VP

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ XỬ LÝ NỢ DFC

(Đã ký)

Tin liên quan