Một số nguyên tắc cơ bản của thương lượng hòa giải

Phải dựa trên sự tự do ý chí của các bên tranh chấp Lựa chọn phương pháp giải quyết tranh chấp bằng thương lượng hòa giải đã thể hiện tính tự nguyện cao độ của các bên.

Do vậy, mọi tác động đến sự tự do ý chí của các bên như cưỡng ép, lừa dối hay nhầm lẫn đều không thể hiện đầy đủ tính tự nguyện của các bên. Phương án hòa giải mà Luật sư xây dựng không được trái với nguyên tắc này.

Sự tự do ý chí được thể hiện ở việc các bên tự nguyện thỏa thuận về lựa chọn phương pháp giải quyết, lựa chọn Luật sư, tự do thảo luận, đề xuất giải pháp, thỏa thuận chấp nhận ý kiến giải quyết cua người trung gian.

- Phương án thương lượng hòa giải không trái pháp luật, không làm phương hại đến lợi ích của người thứ ba và của nhà nước.

- Việc  giải quyết tranh chấp không chỉ nhằm mục đích bảo vệ, khắc phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại mà phải bảo đảm của thân chủ mình mà còn góp phần giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật của công dân. Bởi vậy, Luật sư phải xây dựng phương án thương lượng hòa giải không được trái với quy định cua rpháp luật và không được lợi dụng thương lượng hòa igải để làm thiệt hại đến lợi ích của người thứ ba, lợi ích của nhà nước, đặc biệt đối với thương lượng hòa giải các tranh chấp kinh tế

 

Tin liên quan