Quyết định điều chỉnh phí dịch vụ thu nợ

Kể từ ngày 01/09/2017, DFC sẽ áp dụng biểu phí dịch vụ thu nợ mới.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ XỬ LÝ NỢ DFC

Số:0110/2017/QĐ-DFC

Về việc: “Điều chỉnh phí dịch vụ thu nợ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 01 tháng 9  năm 2017

 

 HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ XỬ LÝ NỢ DFC

-         Căn cứ nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/8/2007của Chính phủ quy định về “Kinh doanh đòi nợ thuê”;

-         Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ tài chính và xư lý nợ DFC;

-         Căn cứ vào tìnhm hình thực tế và đề xuất của phòng khách hàng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh mức phí, phương thức tính phí dịch vụ thu hồi nợ.

Điều 2: Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Điều 3: Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VP

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ XỬ LÝ NỢ DFC

(Đã ký)

Tin liên quan

ĐỐI TÁC

CÔNG NGHỆ

DFC đã ứng dụng Công nghệ trong việc thu đòi nợ như thế nào?

xem chi tiết
PHÍ DỊCH VỤ

Bạn đang lo lắng khi không biết chi phí cho dịch vụ thu, đòi nợ thuê?

xem chi tiết

WEB BẢN QUYỀN THUỘC DFC